Om oss . Leverantörer

Vad är Byggbranschens säkerhetspark?

Byggbranschens säkerhetspark drivs av en ekonomisk förening, som formellt bildades våren 2019, där medlemmarna beslutar om inriktning, utveckling och framtid. Konceptet kommer från Finland, där man idag har tre säkerhetsparker, och i Sverige byggde vi upp vår branschgemensamma Säkerhetspark med invigning oktober 2019. 

Säkerhetsparken är idag en anläggning på 15000 m2 där människor som arbetar i byggprocessen ges möjlighet att i grupp praktisera säkerhet och reflektera kring beteende och attityder. Vi ökar förståelsen för hur beteenden påverkar de beslut som fattas på arbetsplatsen, individuellt och i grupp. Vi rekommenderar även beställare och BAS-P att gå utbildningen då mycket kan undvikas redan i projektens tidiga skeden.

Riskuppfattning är individuell. Vi påverkas av erfarenheter. Genom att reflektera över beteenden i uppbyggda stationer och scenarion skapar man en god insikt över det egna beteendet. I grupp tränar vi upp vår helhetssyn, självinsikt och förmåga att lösa problem, samarbeta och övertyga andra.

Föreningen Byggbranschens säkerhetspark Kolsta ekonomisk förening är ett initiativ taget av Byggföretagen och branschens aktörer. Vi uppmuntrar alla bolag i processen att bli medlemmar.

Bakgrund

Bygg och anläggningsindustrin utgörs ofta av en komplex arbetsmiljö där förutsättningarna och förhållandena hela tiden förändras. Arbetsmoment genomförs samtidigt och olika yrkesgrupper är ofta verksamma inom gemensamma riskområden. Arbetet är under ständig förändring, människor, maskiner och utrustning i rörelse och ofta ett fysiskt krävande arbete är en utmaning när det gäller hälsa och säkerhet.

Enligt Berglund m.fl. (2017) och Almén och Larsson (2014) är det viktigt att byggindustrin satsar på integrerade lösningar i det fortsatta säkerhetsarbetet, dvs. att insatserna samordnas och tar hänsyn till byggarbetsplatsernas komplexitet. Detta gäller även säkerhetsutbildningarna och att dessa utformas för att främja reell kompetensutveckling och lärande, något som får stöd i en studie av Reiman m.fl. (2017) utgår från de finska säkerhetsparkerna. studien visar att denna form av träning i realistiska miljöer ger positiva resultat i termer av exempelvis förändrat beteende.

Finländska konceptet (Safety Training Parks) bygger på att riskuppfattning är individuell och vi människor tenderar att underskatta risker. Vi påverkas av erfarenheter. Hjärnan tolkar situationer utifrån ett erfarenhetssystem, där bilder antingen varnar eller stimulerar till rätt beteende i beslutsprocessen. Genom träning och reflektion kan vi träna upp vår helhetssyn, självinsikt och förmåga att lösa problem, samarbeta och övertyga andra.

Sverige byggde under 2019 upp en branschgemensam Säkerhetspark med invigning oktober 2019. Verksamheten, dess drift, förvaltning och utveckling drivs nu i en föreningsverksamhet.

Föreningen Byggbranschens säkerhetspark Kolsta ekonomisk förening är ett initiativ taget av Byggföretagen och branschens aktörer. Föreningen bildades formellt våren 2019.